Γυμνάσιο Γενισέας Ξάνθης Γυμνάσιο Γενισέας Ξάνθης Μία παρουσίαση του σχολείο μας, που συνδυάζει φυσικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον μαζί. Η μάθηση σε τέτοιο κλίμα έχει περισσότερες πιθανότητες να επιτευχθεί για το κάθε παιδί χωριστά.