γ΄λυκείου: μία ευθεία... γ΄λυκείου: μία ευθεία... γ΄λυκείου: μία ευθεία...(εύρεση ακροτάτων με χρήση παραγώγων)