α΄λυκείου: παραβολή και τριώνυμο-1 α΄λυκείου: παραβολή και τριώνυμο-1 α΄λυκείου: παραβολή και τριώνυμο-1